Utvidet rett til barnehageplass.

Informasjon fra Kristiansund Kommune:

Flere barn får rett til barnehageplass høsten 2016.

Kunnskapsdepartementet har sendt forslag om endringer i barnehageloven på høring. Dette blir høyst sannsynlig vedtatt og tas dermed inn i kommunens opptaksrutiner for 2016.

Forslaget innebærer at også barn som fyller ett år i september eller oktober, vil få en lovfestet rett til plass fra den måneden de fyller ett år.

Kommunen kan velge å tilby plass til disse barna fra august. Foresatte med barn som fyller ett år i september eller oktober kan i så fall velge om de vil ta imot plassen fra august, eller fra den måneden barnet fyller ett år.

Forlag til ny lovtekst lyder:
Rett til plass i barnehage
Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne lov med forskrifter.

Barn som fyller ett år i september eller oktober det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år i samsvar med denne loven med forskrift.

Barnet har rett til plass i barnehage i den kommune der det er bosatt.

Søknadsfrist for hovedopptaket er 1. mars.
Dette gjelder både for de som har lovfestet rett til plass innen utgangen av august, samt i september og oktober.

mvh
Elin M. Aspen
Barnehagekonsulent